Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri

2014

ÖNSÖZ

Özel güvenlik sektörünün ilk ve öncü sivil toplum kuruluşu olan Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD), üstlendiği misyona uygun olarak, kuruluş tarihi olan 1994 yılından itibaren sektör gelişim sürecine yaptığı katkıların yanı sıra oluşturduğu ilkelerle de halen sektörde yol gösterici hüviyetini başarı ile sürdürmektedir.

Bu başarının temelinde, üyelerimizin tüm ilişkilerinde adil olmalarının yanı sıra toplumsal fayda anlayışı çerçevesinde, iyi niyet prensibi ile yasalara ve ahlaki değerlere uymayı ilke edinmeleri yatmaktadır.

Etik davranış kuralları, doğruluk ve dürüstlük ölçüleridir ve ahlaki açıdan bireysel ve sosyal ilişkilerin ise temelini oluşturmaktadır. Profesyonel anlamda bireysel etik kavramını üyelerimiz arasındaki kişisel ilişkileri düzenlemeyi, kurumsal etik kavramı tüzel üyelerimizin modern iş hayatının temel hukuki, ahlaki ve ticari gereklerini yerine getirmeyi, örgütsel etik kavramını ise derneğimizin kuruluş amacına uygun olarak kendi organizasyonu içinde tüzüğümüze, ilkelerimize ve teamüllerimize harfiyen uygulamayı taahhüt etmek olarak ifade edebilirim.

GÜSOD Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri’nin yazılı hale getirilmesi ve teminat altına alınması vizyonumuzun bir gereği olarak değerlendirilmelidir.

GÜSOD bünyesinde tüzüğümüz kapsamında oluşturulan ve faaliyetlerini sürdüren Üyelik ve Etik Çalışma Komitesi bu alandaki denetimine ve disiplini sağlayıcı rolüne devam edecektir; ancak üyelerimizin de kendi organizasyonlarında, temel ilkelerimizi referans alarak iç düzenlemelerini yapmalarının önemine işaret etmek istiyorum.

GÜSOD olarak Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri konusunda dün olduğu gibi bugünde hassasiyetimiz devam etmektedir. Birlikte yazılı hale getirerek onayladığımız bu metne GÜSOD Yönetim Kurulumuzun ve siz değerli üyelerimizin bu günden daha çok sahip çıkacağı inancımı paylaşırken; sektörümüze, derneğimize, üyelerimize ve tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ederim.

Saygılarımla.

E.Murat KÖSEREİSOĞLU

GÜSOD Yönetim Kurulu Başkanı

KAPSAM

Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği mensuplarının katkılarıyla hazırlanan Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri’ni, kabul edip benimseyen ve bu bağlamda Beyan ve Taahhüt Belgesi’ni imzalayan tüm üyelerimizi ve çalışanlarını kapsar.

ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE ETİK DAVRANIŞ KURALLARI İHTİYACI

Ülkemizde özel güvenlik sektörünün gelişim süreci içerisinde kalite ile ilgili talebin ortaya çıkması, sektörün amatörlükten arınma gereksinimi, yasal düzenlemelerdeki iyileştirme gerekleri ve sektörü bir otokontrol zemine oturtma ihtiyacı etik davranış kurallarının oluşturulmasını da zorunlu kılmaktadır. Özel güvenlik sektörü insan odaklı bir yapıya haizdir. Halihazırda sektörde görev alabilecek özel güvenlik görevlisi kimliğine sahip 640.000’in üzerinde personel vardır. Bu personelin 263.118’i (Jandarma sorumluluk bölgesi dahil) fiilen özel güvenlik görevleri icra etmektedirler. Ülkemiz genelinde özel güvenlik faaliyetinde bulunan özel güvenlik şirketi sayısı 1622’ye, özel güvenlik eğitimi veren eğitim kurumu sayısı ise 762’ye ulaşmıştır. Bütün bu rakamlar sektörün dinamik yapısına ve gelişme vaat eden özelliğine işaret etmektedir.

Sektörde, özel alanda olduğu kadar kamu müşterisi de artık daha ciddi ve kaliteli hizmet talep etmektedir. Teknolojik gelişmeler arttıkça bu husus daha karmaşık bir hal almaktadır. Özel güvenlik sektörünün çalışma ortamı, her geçen gün daha profesyonel olmayı da gerekli kılmaktadır.

Varlıkların ve kişilerin korunması ile ilgili artan güvenlik talebi demokratik kurallar ve vatandaşların hukukunun korunması-kişilik hakları- ile de sıkı sıkıya uyumlu olmalıdır.

Bu alanda yasal düzenlemeler zaman zaman yetersiz kalmaktadır; hatta bazı alanlarda yasal düzenlemeler de mevcut değildir ve bu durum sektörün ihtiyacı olan profesyonelliğin sağlanmasını da zorlaştırmaktadır.

GÜSOD Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri dokümanı, üyelerimize ait özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlileri, müşterilerimiz ve toplumun ilgili kesimleri için amaçlanan ortak yararı tesis etmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu davranış kurallarının özel güvenlik sektöründeki tarafların hepsi için geçerli olması da hedeflenmektedir.

Bu düzenlemenin başarısı, özel güvenlik şirket yöneticileri, çalışanları, sektör sendikaları, sivil toplum kuruluşları olan dernekler/federasyonlar ve ilgili tüm tarafların bu metinde yer alan evrensel temel ilkeleri sahiplenmelerine bağlıdır.

TEMEL KRİTERLER

İlkelerimiz asıl yol göstericilerimizdir.

Özel güvenlik sektöründe faaliyette bulunan Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği üyesi şirketler, müşteri memnuniyetini esas alarak, Avrupa Birliği normlarına uygun olarak ve aynı zamanda uluslararası kalite ve standartlarda özel güvenlik hizmeti sunmayı amaç edinmişlerdir. Bu bağlamda müşterileri, hissedarları, çalışanları, tedarikçileri yani kısacası tüm paydaşları arasında tesis edilen güvenilirlik, saygınlık ve devamlılık ana ilkelerimizdir. Bu kapsamda;

1.Yasalara uymak,

2.İş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine bağlı kalmak,

3.İnsan kaynağını en önemli değer olarak kabul etmek,

4.Müşterilerimizin memnuniyetini esas almak,

5.Sorumluluk alanımızda can ve mal güvenliğini etkin olarak tesis etmek,

6.Sürekli gelişim içinde olmak,

7.Ülke gelişim sürecine ve ekonomiye destek vermek için çalışmak,

temel kriterlerimizdir.

Üye şirketlerimiz de istihdam edilen çalışanlardan beklentilerimiz ise; üye şirketlerimizin saygınlığının ve kurumsal yapısının korunmasına ve geliştirilmesine katkı sağlamalarıdır. Bu nedenle üye çalışanlarının da GÜSOD etik davranış kurallarına riayet etmeleri beklenmektedir.

GÜSOD üyesi şirketlerde çalışanların GÜSOD etik davranış kuralları ve uygulama prensiplerinin geliştirilmesinde aktif rol üstlenmelerinin önemine de inanılmaktadır. Bu kapsamda GÜSOD etik davranış kuralları ve uygulama prensipleri tüm üyelerimize tebliğ edilmeli ve anlaşıldığından emin olunmalıdır.

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

GÜSOD üyeleri aşağıda belirtilen hususlara uymayı taahhüt ederler.

1.İŞ AHLAKI:

a)Özel güvenlik sektöründeki faaliyetlerinde ve mesleki görevlerinde sadakat, özen ve sebat gösterirler. Söz ve taahhütlerine bağlıdırlar.

b)Görevlerini; kanunlara, ahlaki kurallara ve etik değerlere uygun olarak yerine getirirler.

c)Mesleki sorumluluklarını yerine getirme yetisine sahiptirler. Yerine getiremeyecekleri görevleri kabul etmezler ve yapabileceklerini de iddia etmezler. Müşterilerine yanıltıcı bildirimlerde bulunmazlar

d)Üyeler; birbirlerinin yetenek, performans ya da yetileri hakkında yanıltıcı söylemlerden kaçınırlar.

e)Kötü niyetli davranışlardan sakınırlar; meslektaşlarının, müşterilerin ya da işverenlerin uygulamalarına özen gösterirler.

f)Rüşvet ve yolsuzluklara karşıdırlar ve bu konuda mücadele etmeyi taahhüt ederler.

2.REKABET:

a)Özel güvenlik sektöründe rekabetin iyiye ve doğruya doğru gelişimin bir gereği olduğunu kabul ederler.

b)Yasal sınırlar içinde kalmak şartıyla rekabetçi yapının oluşmasına yönelik çalışmaları da desteklerler.

c)Sadece yasal ve etik değerlere uyumlu olmak şartı ile rekabet ederler, haksız rekabetten kaçınırlar.

d)İhalelerde gerçeklikten uzak düşük ihale bedeli verme, vergi ve sosyal sigorta primlerinin ödenmesinden kaçınma ile  fiyatlarında damping uygulamalarından sakınırlar.

3.ÇALIŞAN HAKLARI:

a)Özel güvenlik sektöründe çalışanların yasal mevzuattaki ve iş sözleşmelerindeki çalışma koşullarına riayet ederler.

b)Gerçek ve doğru ücret çalışanları verimliliğe yöneltir bu bağlamda çalışanlara iş sorumlulukları, eğitimleri ve deneyimleri ile orantılı olarak ücret verirler.

c)İşe alımda ve seçimlerde ayrımcılık yapmazlar. Çalışanlarına ırk, din, renk, cinsiyet ya da yaş ayrımı gözetmeksizin eşit davranmayı ilke edinirler. Bu konularda standart uygulamaları referans alırlar.

d)Özel güvenlik görevlerinde mesleki riskleri minimize etmek üzere sağlık ve iş yeri emniyeti konusunda yasal mevzuat kapsamında tüm tedbirlerin alınmasını sağlarlar.

e)Çalışanların mesleki bilgilerini artırmak, eğitmek ve ilerlemeleri yönünde imkan yaratılmasını hedef edinirler.

f)Çalışanların sosyal hakları kapsamında olan örgütlenme haklarına yasal zeminde kalmak kaydıyla destek verirler

4.MAHREMİYET:

a)Özel güvenlik sektöründe gizliliğin tesisine yönelik olarak gizli bilgileri korur ve bu bilgilerin uygunsuz bir şekilde açıklanmasını önlemek için gereken özeni gösterirler.

b)Yasal bir zorunluluk olmadıkça; çalışanlarına ve müşterilerine ait gizli bilgileri bilerek açıklamazlar ya da bu bilgileri kişiler veya müşteri açısından dezavantaj, üye ya da üçüncü bir şahıs açısından ise avantaj yaratacak bir şekilde kullanmazlar. Bu gizlilik; üyelerimiz ile çalışanlar ve müşteriler arasındaki iş ilişkisi bittikten sonra da devam eder.

5.ÇALIŞAN SORUMLULUKLARI:

Özel güvenlik sektöründe üyemiz şirketlerde çalışanların;

a)Sorumlulukları kapsamında görevlerinden kaynaklanan yükümlülükleri tam olarak yerine getirmeleri,

b)Dürüstlük ve doğruluk çerçevesinde hareket etmeleri ve görevlerini yerine getirirken ahlaki kurallara tamamen bağlı kalmaları,

c)Kararlarını etkileyebilecek hissi duygulara, ön yargılara, düşmanlık ya da dostluk ilişkilerine yer vermeksizin doğruluk, gerçeklik ve tarafsızlık ilkelerini gözetmeleri,

d)İşvereninin ya da müşterilerin gizli ve imtiyazlı bilgilerini istihdam süresi sona erdikten sonra da korumaları ve gözetmeleri, sır saklamaları,

e)Herhangi bir şekilde, komisyon, bahşiş, hediye ya da diğer çıkar sağlayıcı bir hususu kabul etmemeleri,

f)Görevleri süresince kendisini işine daha iyi hazırlayacak olan eğitim ve öğretim olanakları arayarak performanslarını sürekli olarak iyileştirmeye çalışmaları, beklenir.

6.MÜŞTERİLER İLE İLİŞKİLER:

a)Özel güvenlik sektöründe müşteriler ile ilişkilerde karşılıklı güven ve itimat esas alınır. Müşterinin beklentileri ile üye şirketlerimizin yükümlülüklerinin doğru anlaşılması çok önemlidir ve bu bağlamda müşteri ile açık ve şeffaf iletişim tesis edilir.

b)Müşterilerin en yüksek kalite ve en uygun ücret temelinde hizmet satın alması hedefi için doğru bilgilendirilmeleri üyelerimizin sorumluluklarından biri olarak kabul edilmiştir.

7.KAMU VE KOLLUK KUVVETLERİ İLE İLİŞKİLER:

a)Özel güvenlik faaliyetlerinin tümünde kamu ve kolluk kuvvetleri ile olan ilişkilerde yasal mevzuat çerçevesinde hareket edilmesi esas alınacaktır. Bu alanda etkin koordinasyon, iyi iletişim, açıklık ve pratik uygulamalarda usullere riayet önem arz etmektedir.

b)Kolluk kuvvetleri ile ilişkilerde öğrenilen gizli bilgilerin gizliliğine riayet edilmesi taahhüt edilir.

8.ÇEVRENİN KORUNMASI:

a)Özel güvenlik sektöründe çevreye saygı temel yaklaşımı kapsamında çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek üzere çalışma alanlarında ve günlük faaliyetlerde mümkün olduğunca tedbirler alınacaktır.

b)Çalışanların bu konudaki bilinç düzeyinin artırılması için eğitim programları düzenlenecektir.

UYGULAMA PRENSİPLERİ

GÜSOD ’a tüzel/bireysel üye kabulünde aday üyeye Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri tebliğ edilerek Beyan ve Taahhüt Belgesi’ni imzalaması önerilir.

GÜSOD üyesi şirketler bünyesinde istihdam edilen personele Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri tebliğ edilerek duyurusu yapılır.

GÜSOD özel güvenlik sektöründeki sivil toplum örgütleri ve diğer derneklerle ilişkilerde saygılı ve yapıcı rol üstlenmeyi sürdürecek ve ülkemizin Avrupa Birliği’ne üyeliği kapsamındaki çalışmalarına devam edecektir. Avrupa Güvenlik Servisleri Konfederasyonu (CoESS) üyeliği ile bu bütünleşmede ülkemizin özel güvenlik sektöründeki öncülük misyonunu sürdürecek ve özel güvenlik sektörünün vizyonunu oluşturma çalışmalarına kararlılıkla devam edecektir. Bu kapsamda CoESS bünyesinde uygulanan etik davranış kurallarına uyumu referans alacaktır.

GÜSOD yönetiminde ve alınan kararlarda saydamlık ve tüm üyelerle paylaşım esas alınacaktır.

Tüm üyelerimiz özel güvenlik sektöründe standartların sağlanması ve mesleki gelişimin dinamik yapısının sürdürülmesi çalışmalarını destekleyeceklerdir.

GÜSOD tüzüğü gereği Üyelik ve Etik Çalışma Komitesi; Etik Davranış Kuralları’nın uygulanmasını denetleyecek ve GÜSOD Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olacaktır.

Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri konusunda tüm tarafların ihlal bildirimleri ve şikayetleri değerlendirilecektir. Bu konuya ilişkin olarak GÜSOD Üyelik ve Etik Çalışma Komitesi usul ve yöntemleri belirleyecektir.

BEYAN VE TAAHHÜT BELGESİ

Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri ‘ ni okudum ve anladım.

(Yetkili olduğum tüzel üye temsilcisi olarak şirketim adına prensipleri kabul ederek uygulayacağımızı beyan ve taahhüt ederim.) / (Şahsım adına prensipleri kabul ederek uygulayacağımı beyan ve taahhüt ederim.)

Adı Soyadı                 :

İmzası                         :