8. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI ANKARA’DA YAPILDI.

0
441
????????????????????????????????????

21 Nisan 2015 tarihinde Ankara’da T.O.B.B. de düzenlenen 8. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nda, ülke genelinde faaliyette bulunan 60 farklı sektörün sorunları değerlendirildi. Başbakan ve ilgili bakanların iştirak ettiği şurada; T.O.B.B bünyesinde çalışmalarını sürdüren Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Meclisi adına, sektör meclis başkanı Sn. Hasan Gazi ÖZER özel güvenlik sektörünün sorunlarını ve çözüm önerilerini beş başlık altında takdim etti.

Sorun 1

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 21. maddesinin Kanun’un gerekçesine uygun olmaması

Açıklama

5188 sayılı Kanun’un 21. maddesi mali sorumluluk sigortası ile ilgilidir. Ancak bu madde özel güvenlik görevlilerinin görev esnasında üçüncü kişilere verecekleri zararların tazminini düzenlemektedir. Özel güvenlik personelinin çalıştığı şirket, özel güvenlik hizmeti satın alan şirket ve özel güvenlik personelinin kendisi sigorta kapsamı dışındadır. Bu haliyle mali so­rumluluk sigortası sadece üçüncü şahıslara yöneliktir. ABD ve Avrupa’da sigorta konusunda yapılan yasal düzenlemeler tüm tarafları kapsamaktadır.

Çözüm Önerisi

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 21. maddesi, ABD ve Avrupa’da oldu­ğu gibi, tüm tarafları kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.

İlgili Kurumlar

İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Sorun 2

Elektronik güvenlik sistemleri konusundaki standart boşluğu

Açıklama

Elektronik güvenlik sistemlerinin ithalatında ve yurtiçi üretiminde herhangi bir standart bu­lunmamaktadır.

Çözüm Önerisi

İthalat rejiminde standart ve kalitenin sağlanması amacıyla kanuni düzenleme sektör sürecin içine dahil edilerek yapılmalı ve kriterler belirlenmeli,

Yurtiçi üretimi sağlamaya yönelik teşvik verilmelidir.

İlgili Kurumlar

İçişleri Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TSE

Sorun 3

6331 sayılı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’nda yer alan “iş kazası” tanımı

Açıklama

Özel güvenlik görevlileri kamu kolluk kuvvetlerinin olmadığı alanlarda, kolluk kuvvetleri gelene kadar kolluk kuvveti yetkilerini kanunen kullanmaktadırlar. Silahlı saldırı, terör, gasp ve hırsızlık gibi amaçlarla vuku bulan ölümlü hadiseler sonucunda bu durum iş kazası olarak nitelenmektedir.

Çözüm Önerisi

6331 sayılı Kanunu’nda düzenleme yapılarak silahlı saldırı, terör, gasp ve hırsızlık gibi hadi­seler sonucunda oluşan durum “iş kazası” tanımından çıkarılmalıdır.

İlgili Kurumlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı

Sorun 4

Özel güvenlik görevlilerinin hukuki statüsünün bulunmaması

Açıklama

Özel güvenlik görevlileri halen 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak çalışmakta ve ilgili Kanun özel güvenlik sektörü için yetersiz kalmaktadır

Çözüm Önerisi

Silahlı ve silahsız çalışan güvenlik görevlileri, işin konusu gereği tehlikeli işler statüsü kapsamına alınmalı, yıpranma süreleri tanımlanmalı ve özlük hakları ile diğer hususlar ayrıca belirlenmeli,

Denizcilik İş Kanunu, Basın İş Kanunu gibi Özel Güvenlik İş Kanunu hazırlanarak hayata geçirilmelidir.

İlgili Kurumlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı

Sorun 5

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un ihtiyacı karşılamaması

Açıklama

Türkiye’de toplumsal ve sektörel yaşam çok hızlı bir değişim süreci yaşamakta ve bu deği­şim yeni ihtiyaçlar ile beraberinde yeni sorunları ortaya çıkarmaktadır. 2004 yılında yürürlüğe giren 5188 sayılı Kanun bu gelişmeye uyum sağlayamamakta ve ihtiyaçları karşılamakta ye­tersiz kalmaktadır.

Çözüm Önerisi

5188 sayılı Kanun, günümüzde karşılaşılan sorunların çözümüne ve özel güvenlik hizmet üreticileri ile bu hizmetten yararlanan tüketicilerin (bireyler, özel sektör, kamu sektörü) ihti­yaçlarını karşılamasına olanak sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

İlgili Kurumlar

İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı