ISPS Sertifika programı

0
1006

CoESS KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE VE  ISPS CODE KAPSAMINDA  LİMAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ  AVRUPA EĞİTİM PROGRAMI

Avrupa Parlamentosu tarafından 2006 yılında kabul edilen Lifelong Learning Programme (LLP)(2007-2013) nin alt programı olan Leonardo da Vinci  Mesleki Eğitim ve Öğretim Programı dahilinde icra edilecek  ISPS Code kapsamındaki Liman Güvenlik Görevlisi Eğitim Programı; Avrupa Birliği ülkelerinde güçlü ekonomik gelişmeler eşiğinde daha iyi ve daha fazla iş amacına uygun olarak daha büyük bir sosyal ağ içerisinde Lizbon kararlarının uygulanması şeklinde  icra edilecektir.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Gemi ve Liman Tesisleri güvenliğine yönelik bir dizi düzenleme ve tavsiye yayınlamıştır. Bu düzenleme ve tavsiyeler uluslararası anlaşmalarda SOLAS ve  ISPS Code  içerisinde yer almaktadır. ( ISPS code düzenleme XI-2/3 ve AB Düzenlemesi (EC) 725/2004)

ISPS Code hükümetler, limanlar ve şirketler için güvenlik bağlantılı detaylı ihtiyaçları kapsamaktadır. Kod; yük akışlarının izlenmesi, kaçakçılık ile mücadele ve terörist saldırılara karşı yeterli reaksiyonu gösterebilmeyi amaçlamaktadır.

Bugün pek çok liman otoritesi kendi güvenlik yapılanmaları içerisinde belirlenmiş standartların tesisi ve idamesi yönünden kaçınılmaz şekilde ISPS Code  ile uyumlu olmak zorundadır. Elektronik ve çevresel önlemler gibi çeşitli güvenlik yöntemleri geliştirilmekle beraber, en önemlisi küçük bir ihbar ile dahi faaliyete geçecek olan güvenliğin operasyonel ve yapısal kısmıdır.

Bu çerçeve de  CoESS; liman tesisi güvenlik personelinin bilgi ve deneyimini arttırmaya yönelik iki temel eğitim seti geliştirmiştir. Liman güvenlik  personeli için ISPS Code esaslı eğitim dokümanı ve beraberindeki eğitim – eğitici programıdır.

CoESS eğitim programının aşağıdaki hedefleri karşılayacak şekilde tüm Avrupa’da geliştirebileceği ve uygulanacağı kanaatindedir.

 • Tüm AB ülkelerinde deneyimli eğitimcilerin faaliyet göstermesi,
 • ISPS Code uyumlu limanlarda eğitimli liman güvenlik personelinin çalışması,
 • AB Liman Güvenliğinde birliktelik ve yeknesaklık,
 • Liman Güvenlik standartlarının yükseltilmesi,

Bu hedeflere erişmek için CoESS; eğitim, malzeme ve modülleri ile referans listesinin geliştirilmesine, düzenlenmesine, kılavuzlara, 27 AB ülkesi lisanında ortak uygulama terminolojisine haiz eğitim seminerlerine ihtiyaç duymuştur.

Bu maksatla CoESS  Maritime Security çalışma komitesi Leonardo Da Vinci alt programı olarak bir eğitim programı oluşturmaya ve ISPS Code esaslı olarak Liman Güvenlik   Personeli eğitim programı geliştirmeye karar vermiştir. ( AB düzenleme EC (725/2004))

Proje hayata geçirildiğinde alt programın pek çok amacı da karşılanacaktır.

 1. Bu yeni ve nitelikli eğitim programının Avrupa çapında geliştirilmesiyle, Avrupa bilgi potansiyeline büyük katkı sağlanacak ve öğrenim standart ve metodolojisi ise uzun süreli olarak yükseltilmiş olacaktır. Hedeflenen Avrupa Eğitim programı Liman Güvenlik personeli için performansı, etkinliği ve kapasiteyi de arttıracaktır.
 1. Bu program Liman Güvenliği Personeli ve eğitimcileri için ISPS Code bağlı olarak ihtiyaç duyulan eğitim seti ve rehberlik gereksinimine de cevap verecektir. Ulusal / bölgesel olarak gerekli eğitim seminerlerinin tamamlanması sonrasında bu yaklaşım ulusal / bölgesel ihtiyaçlara göre (lisan, yasama, sosyo ekonomik ) detaylandırılacak ve Ulusal / Bölgesel transferler AB programının en büyük kazancı olacaktır.
 1. Geliştirilecek ortak metodoloji eğitim programının yaygınlaşmasına yardımcı olacak, yeni yaklaşım ve sonuçların diğer sektörlere / endüstrilere aktarılabilmesi ile onların da kendi eğitim öğretim programlarını geliştirmelerine, hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olunacaktır.
 1. Programa katılanların ISPS Code ile uyumlu eğitim almalarını sağlayacak, çalışanların deneyim kazanmalarını sağlayacak ortamlara ihtiyaç duymaktadır. Programın bu bölümü saha eğitimleri ile pratiğe yansıtılırken  ISPS Code teorik tarafı da incelenecektir. Program Liman Tesislerinde daha uygun görevlendirmelere imkan tanıyacak ve tüm Avrupa’da Güvenlik personelinin  çalışma imkanını arttıracaktır.
 1. Program; Avrupa’nın deneyimli Güvenlik Personeli ihtiyacına cevap verecek şekilde yeni ve kaliteli bir eğitim sunarak, eğitimli güvenlik personeline Avrupa çapında çalışma imkanı sunacak şekilde çoklu etki yaratacaktır. Çalışanlar uluslararası iş imkanları ile yeni alanlara hazırlanacaklar, bu programın başarısı çalışanların Avrupa limanlarında hareketliliği de arttıracaktır.
 1. Program çalışanların sadece şahsi gelişimlerine katkıda bulunmakla kalmayacak aynı zamanda Güvenlik Sektöründe uzmanlaşmayı da sağlayacaktır. Bu durum yeni ve mevcut çalışanların teorik ve saha bilgilerini de birleştirmeleri ile başarıyı arttıracaktır.
 1. Sunulan proje tamamlandığında Avrupa öncelikleri, yenilikleri ve politikası çalışma alanında büyük katkı sağlayacaktır. Eğitimin tamamına erişilebilme, eğitim ve çalışma fırsatı, çalışanların hareketliliği ve serbest dolaşımı (tek Avrupa), daha fazla ve iyi imkanlarla işler (Lizbon stratejisi), yeni işler için yeni deneyimler ve Avrupa çapında harmonizasyon ve standardizasyon olarak ifade edilebilir.

 

ÇALIŞMA PLANI 

Proje üç aşamalı bir çalışma programı dahilinde icra edilecektir.

Geliştirme safhası, 

Uygulama safhası, 

İcra ve yayma safhası

Projenin başlangıcındaki kararlılık hiç şüphesiz üç safhanın kaliteli şekilde geliştirilmesini sağlayacaktır.

Her bir safha çalışma paketlerine bölünmüştür. Bu çalışma paketleri proje iştirakçilerince şekillendirilecek, geliştirilecek ve izlenecektir..

Geliştirme Safhası

Konsorsiyum, tüm uygun ve uygulanabilir bilgi ve deneyimleri eğitim araçlarında kullanılmak üzere toplayacak ve birleştirecektir.

Mevcut eğitim materyallerinin incelenmesi

*          Mevcut Eğitim materyallerinin listesi,

*          Mevcut Eğitim materyallerinin incelenmesi ve gözden geçirilmesi,

İlave eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi

*          Metodoloji,

*          Terminoloji,

*          Referanslar,

*          Bölüm bazında öğrenim sonuçları

Uygulama Safhası

Toplanmış bilgilerin somut eğitim materyallerine, modüllerine, el kitaplarına ve kılavuzlara dönüştürülmesi,

*          İlave Eğitim materyallerinin geliştirilmesi

Eğitim modülleri,

El kitaplarının kullanım şeklinin açıklanması,

Eğitimcinin eğitimi

Eğitimci eğitimi kılavuz ve el kitapları,

Önerilen süre,

Önerilen organizasyon

Hedef kitle için asgari ihtiyaçlar,

Öğretici materyaller ve bilgiler

Seminer süresince standart dosyaların yayımlanması

Eğitime katılanlar için kendini test edeceği kitapçıklar

*          Eğitim materyallerinin üretimi

Tüm materyallerin tercümesi ( 27 AB ve diğer Avrupa dillerinde )

El kitaplarının basımı

El kitaplarının CD versiyonları

Eğitim ve eğitmen kılavuz ve el kitaplarının basılmış versiyonları

Eğitim ve eğitici seminerlerinde standart dosyaların yayımlanması

Eğitim ve eğitmen seminerlerinin PPT sunumlar ile desteklenmesi

Eğitime katılanlar için  test kitapçıklarının basılmış versiyonları

İcra ve Yayma Safhası

Geliştirilen eğitim programının konu ile alakalı katılımcılar, öğrenim kurumları,mevcut ağlar, toplum ve medya vasıtasıyla tanıtılmasıdır.

Eğitim programının başarısı uygulama araçları, denizcilik marketindeki kazançları ve güvenlik olarak kazancı bir bütün olarak Avrupa çapında tanıtılması ile yaratılabilecektir.

Yayma

Ulusal Eğitim Seminerleri

Avrupa Eğitim Seminerleri

Proje ortaklarının internet siteleri

Proje ortaklarının bildirimleri

Genel konferans

Genel rapor,

Hedef kitlelere hitaben özel e-postalar

İcra

İçeriklerin, yaklaşımların, sonuçların ve metodolojinin transfer edilmesi

Kalite gelişimi

*          Her bir aşamada doğrulama,

*          Düzenli periyotlarda konsorsiyum incelemesi,

*          Konsorsiyum değerlendirmesi

*          Zamanında teslim,

*          Bütçe kapsamında düzenlemeler

Projenin Uygulanması

Konsorsiyum

CoESS; konsorsiyum namına projenin amacına ulaşması için uygulayıcı ve koordinatör organizasyon olacaktır. Projeyi yürütecek, destekleyecek ve koordinasyonu sağlayacaktır. Projenin yönetimi ve idaresi günlük olarak sağlanacaktır.

Konsorsiyum;

*          En az üç ülkeden,

*          En az üç katılımcıdan,

*          Tercihen farklı tip organizasyonlardan teşkil edilecektir.

Proje Süresi

Minimum bir maksimum üç yıldır.

AB Kaynakları  ve Bütçe

Topluluğun finanse edeceği projenin büyüklüğü  yıllık 200.000 euro ve  tüm proje için azami 400.000 euro’dur.

Topluluk ödeneğinin maksimum %75 ini karşılayacaktır. Kalan %25 den ise konsorsiyum sorumlu olacaktır. Bu da proje katılımcılarının projeye  çok ciddi katkıda bulunmaları anlamına gelmektedir. Proje katılımcıları gerekli olabilecek tüm harcamaları  karşılayacaklardır. ( personel ücretleri, seyahat harcamaları ve donanım masrafları vs)