Tüzük

GÜVENLİK SERVİSLERİ ORGANİZASYON BİRLİĞİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

I. BÖLÜM

KURULUŞ:
MADDE 1. Derneğin adı “GÜVENLİK SERVİSLERİ ORGANİZASYON BİRLİĞİ DERNEĞİ-GÜSOD” olup, bundan sonraki maddelerde “Dernek” kısa adıyla anılacaktır.
MADDE 2.  Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Dernek ,gerekli gördüğü yerlerde Genel Kurul Kararıyla Şube açabilir.

AMAÇ:
MADDE 3.  Derneğin amaçları ve bu amaçları gerçekleştirmek için Dernek’çe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri, sırası ile;

 1. GÜVENLİK SERVİSLERİ ORGANİZASYON BİRLİĞİ DERNEĞİ (GÜSOD) kamu yararına hizmet eden (HADİM) bir dernektir. Gelirlerinin% 80’ini kamu yararına harcayacağını beyan eder.
 2. İçinde bulunduğu emek yoğun sektör vasıtasıyla orta öğretim seviyesinden başlayarak istihdam yaratır ve ülke ekonomisine katkıda bulunur. Dernek 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun’un ülkemizde uygulanmasında öncülük eder, Kamu kurumları nezdinde sektörü temsil eder, ilgili mevzuatın oluşturulmasında ve geliştirilmesinde aktif olarak görev alır ve çalışmalar yapar.
 3. Bu sektörde çalışacak olanları tanımlar, yetki ve sorumluluklarının kanun,kararname ve yönetmelikler yoluyla düzenlenmesi için çalışmalar yapar.
 4. Türkiye’de özel güvenliğe ilişkin tüm tarafların ihtiyaç ve beklentilerine dünya standartlarında cevap verir, bu konuda otorite ve referans merkezi olur.
 5. Türkiye’de Özel Güvenlik sektörüne olan ihtiyacı vurgulayarak bu konsepti yerleştirir, bu amaçla hizmet alan kuruluşlara, kamu kuruluşlarına, resmi makamlara ve halka tanıtıcı faaliyetler düzenler.
 6. Güvenlik personelinin mesleki gelişimi, daha yüksek standartlarda hizmet verebilmesi yönünde çalışmalar yapar, bu konuda kurs ve seminerler düzenler, sertifikalı personel yetiştirilmesi çalışmalarını yürütür, uygun gördüğü kişilere burs verir.
 7. Güvenlik özel sektörünün yapısını düzenleyecek denetim ve faaliyet organlarını tanımlar, tüm ülke genelinde yayılmayı temin edecek birlik ve organizasyon çalışmalarını yürütür.
 8. Sigorta şirketlerine risk azaltıcı unsurlarda destek olur.
 9. Güvenlik ve gözetim hizmeti veren şirketlerin çalıştırdığı personelin standartlara uygunluğunu sağlar. Güvenlik ve Gözetim Hizmetleri proje, üretim, montaj ve servis standartlarını saptar, gerekirse uygulamasını kontrol eder.
 10. Güvenlik ve gözetimle alakalı istatistikî ve tarihi bilgiler toplar ve yayınlar. Güvenlik ile ilgili bilimsel düzeylerin yükseltilmesini sağlamak amacıyla, bir yayın organı çıkartmak suretiyle üyeleri ve işverenleri aydınlatır.
 11. İş güvenliği hizmet standartlarının geliştirilmesine, güvenlik ve gözetim ile koordinasyonuna yardımcı olur.
 12. Güvenlik ve gözetim hizmetleri veren resmi ve yurtdışı kuruluşlarla ilişkiler sağlayıp bilgi alışverişinde bulunur.
 13. Güvenlik ve gözetim hizmetleri sahasında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları bünyesinde toplayan birlik, konfederasyon ve benzeri nitelikteki uluslar arası ve özellikle Avrupa Topluluğu yapısında yer alan aktif ve saygın organizasyonların çalışmalarından yararlanır, onlarla bilgi alışverişinde bulunur, eğitim, seminer vs gibi bilimsel ve kültürel içerikli toplantılarına, konferanslarına katılır, yürürlükteki Dernekler Yasası ve ilgili mevzuat doğrultusunda söz konusu uluslar arası birlik ve konfederasyonlara, genel kurulun uygun görmesi halinde üye olur, bu konuda Yönetim Kurulu’na yetki verir.
 14. Güvenlik ve gözetim şirketlerinin çalışmalarıyla ilgili hukuksal ve idari düzenlemelerin alt yapısını hazırlar, ilgililerin ve konuyla ilgili kuruluşların bilgilendirilmesini sağlar,
 15. Üyelerin uygulamada karşılaştıkları her konudaki probleme çözüm üretir, üyelere yol gösterir,
 16. Üyelerin personelinin özlük haklarının tam ve eksiksiz olarak tahakkuk ve tediyesini (gerekirse bağımsız bir denetim kuruluşunun da desteğini alarak) inceler, aksine davranan üyeleri öncelikle uyarır, eğer bu uygulama devam ediyor ise üyelikten ihraç eder.
 17. Güvenlik ve gözetim hizmetinin piyasadaki asgari kalite ve fiyat standartlarını tespit eder ve kontrolünü sağlar.
 18. Güvenlik sektörünün çalışma alanları ile ilgili alt çalışma komiteleri oluşturur ve bu komitelerin yurt dışındaki paralel faaliyetlerine ilişkin gelişmeleri izler, ülkemizde özel güvenlik sektörünün gelişmesine öncülük edecek çalışma gruplarını tespit ederek bu komitelerin etkin bir şekilde çalışmasını sağlar.
 19. Dernek mali yönden güçlenmesi için iktisadi işletme kurabilir, işletebilir, bu tip oluşumlara katılım sağlayabilir. Bu konudaki karar yetkisi oy birliği ile kabul olması kaydı ile yönetim kurulunundur.

II. BÖLÜM:

ÜYELİK KOŞULLARI, TÜRLERİ, ÜYE OLMA-ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÇIKARILMA :

ÜYELİK KOŞULLARI:
MADDE 4.  Onsekiz yaşını bitirmiş, medeni haklarını kullanmaya yeterli, iyi ünlü, 5188 sayılı yasaya göre Özel Güvenlik Kimliği Sahibi, toplumda yeri olan bir iş yada meslek sahibi kişiler ile güvenlik hizmetleri, güvenlik elektronik sistemleri, güvenlik danışmanlığı konularında çalışan, 5188 sayılı yasaya uygun olarak çalışma izni almış tüzel kişiler, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 3. ve kısıtlama getiren kanunların ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla Derneğe üye olabilirler

Derneğe üyelik Üyelik Komitesi’nin olumlu raporu üzerine Yönetim Kurulu kararı ile olur.

Ancak,

 1. Yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık, ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından biriyle hükümlü bulunanlar,
 2. Devletin kişiliğine karşı suç işleyenlerle bu suçların işlenmesini kışkırtma suçlarından biriyle hükümlü olanlar,
 3. Kamu düzeni aleyhine işlenen suçlarla hükümlü bulunanlar,
 4. Yasal olmayan her türlü duyuru ve reklâm eylemlerini siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten hükümlü olanlar, Derneğe üye olamazlar. Üyeliğe kabul edilmeme kararları kesindir.
 5. Türk vatandaşı olmayanların Derneğe üye olabilmeleri için, Türk vatandaşında aranan şartlara ilaveten yabancı üye adayının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması gereklidir. Yabancı Tüzel kişi üyenin de Türkiye’de tescil edilmiş merkez, şube veya temsilcilik gibi yasal ikametgâhının bulunması gereklidir.

ÜYELİK TÜRLERİ:
MADDE 5.  Derneğin aşağıda belirtilen dört türlü üyesi vardır:

 1. Kurucu Üyeler
 2. Asıl Tüzel Üyeler
 3. Asıl Bireysel Üyeler
 4. Onur Üyeleri

a.        KURUCU ÜYELER:

Kurucu üyeler; Derneğin kuruluşunda bilgi, görgü ve deneyimlerini ortaya koyarak Derneğin kurulmasında bizzat öncülük eden ve GEÇİCİ MD 1 de isimleri yazılı kişilerdir.

b.        ASIL TÜZEL ÜYELER:
Asıl tüzel üyelerin güvenlik sektöründe aktif olan güvenlik hizmetleri, güvenlik elektronik sistemleri, güvenlik danışmanlığı konularında çalışan 5188 sayılı yasaya göre çalışma izni almış tüzel kişiler olması esastır. Asil Tüzel üye Dernek nezdinde tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veye temsile yetkili kişilerin belirlediği kişi tarafından temsil edilir.Asıl Tüzel üyenin bir oy hakkı vardır.Asıl Tüzel Üyenin aidatı asıl bireysl üye aidatının beş katıdır.Asıl Tüzel Üyeye bağlı olmak kaydı ile ayrıca üyelik aidatı ödemeksizin tefrik ettiği dört kişyide asıl bireysel üye olarak kayıt ettirebilir.Bu bireysel üyelerinde birer oy hakkı vardır.

c.        ASIL BİREYSEL ÜYELER:

Asıl üyelerin güvenlik sektöründe aktif olan kuruluşların ortak ve / veya üst düzey yöneticilerinden olması esastır. Asıl üyelerde 5188 sayılı yasanın aradığı şartlar aranır. Ancak bilgi ve deneyimine istinaden sektöre bağımsız hizmet veren uzman şahısların da asıl bireysel üye olabilmeleri Yönetim Kurulu Kararına bağlıdır.

d.        ONUR ÜYELERİ:

Çevresinde Derneğin amaç ve konularına belirli ve önemli büyük hizmet ve yararlığı bulunanlarla, güvenlik hizmet çalışmalarında önemli görevler almakla birlikte, başarılı çalışmalar yönünden de büyük katkıları olan kişilere, Yönetim Kurulu kararı ve Genel Kurulun onayı ile verilen üyeliktir.

Onur Üyesi sayısı, toplam üye sayısının % 5’ini geçemeyeceği gibi 35 yaşını doldurmamış olanlar Onur Üyesi olamazlar.

Onur Üyelerinin seçme ve seçilme hakları olmayıp Genel Kurul’da oy veremezler. Her türlü ödentileri Dernek tarafından karşılanır.

ÜYE OLMAK:
MADDE 6.  Derneğe üye olmada aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır:

 1. Üye olmak, Derneğin Kurucu ve asıl üyelerinin çağrısı ve önerisi üzerine ve kefaleti ile olabilir.
 2. Aday üye, öneren üye tarafından ”Üyelik Komitesi”ne önerilir. Adı geçen Komite’nin yapacağı incelemeler sonucu vereceği olumlu rapor üzerine, durum diğer üyelere duyurulur. Aday üyenin de istekli olması halinde üyelik işlemine başlanır.

Adayın yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu en geç 30 gün içinde üyelik hakkında karar verir. Sonuç adaya yazılı olarak bildirilir.

Üyelik Komitesi ile Yönetim Kurulu’nun üyeliğin reddine ilişkin kararları kesin olup itiraz edilemez.

Üye adayının üyeliğinin onanması üzerine kayıt işlemleri tamamlanır. Her türlü ödentileri ve aidatı alınır. Bu işlemler tamamlanmadıkça üyelik sıfatı kazanılmaz.

 1. Dernekten geçerli sebeplerle ayrılmış bir üyenin altı ay içinde yeniden üye olmak istemesi halinde, B fıkrasındaki işlemler göz önünde tutulmadan Yönetim Kurulu’nca karar verilir. Ayrılış süresinin altı ayı aşması halinde B fıkrası hükümleri aynen uygulanır.

ÜYELİKTEN AYRILMA:
MADDE 7.  Üyelikten ayrılma aşağıdaki sebeplerle olur:

 1. Üyelik ölüm nedeni ile sona erer.
 2. Üyelik, üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Her üye dilediği anda, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle, üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak bu üyelerin ayrılma dileği tarihinde hesap dönemi sonu itibariyle ödentileri tam olarak tahsil edilir.
 3. Bir çalışma dönemi içinde Derneğin bilgi, görgü, deneyim veişbirliğinin artırılması amacıyla yapacağı genel toplantılara 5 defa üst üste izinsiz ve mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.
 4. Derneğe, çalışma dönemi itibariyle aidat borcunu yazılı 3 ihbara rağmen ödemeyen üyenin üyeliği de kendiliğinden düşer.

C ve D fıkralarına göre üyeliğin düştüğü Yönetim Kurulu kararı ile üye kayıt defterine işlenir, bilgi olarak da üyeye bildirilir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:
MADDE 8.  Üyelikten çıkarılma aşağıdaki nedenlerle yapılır:

 1. Derneklere üye olma hakkını yitirmek, ana tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak.
 2. Özürsüz ve mazeretsiz olarak toplantı ve çalışmalardan uzak kalmak, verilen görevi yapmamak, görev almaktan kaçınmak, Derneğin yaşamasına ve amaçlarına karşı ilgisizlik göstermek.
 3. Özel yada iş yaşantısındaki tutumu ve davranışı ile Dernek amaç ve konularına aykırı davranmak, yada kişiliği ile Derneğin onurunun zedeleneceğinin anlaşılmış olması.
 4. Asil Tüzel üyeliğin sona ermesi halinde veya Asil Tüzel üyenin yazılı isteği üzerine birlikte Asil Bireysel Üye olanların da üyeliği sona erer. Bu kişiler yeniden kendi adlarına Asil Bireysel üyeliğe başvurabilirler.

Üyelikten çıkarılma kararı, yapılacak gizli oylama sonucu Yönetim Kurulu’nun 2/3 oranında olumsuz oy çokluğu ile verilir. Hakkında karar verilecek üyeye a,b,c bentlerine göre işlem yapılacak ise  savunmasının istenmiş olması şarttır.Hakkında çıkarılma kararı alınan üye,Yönetim Kurulunun çıkarma kararının tebliğini müteakip 15 gün içinde Dernek Merkezine ulaşacak şekilde yazılı talepte bulunması halinde Yönetim Kurulunun çıkarma kararı Genel Kurula getirilir ve nihai karar Genel Kurulda alınır.Üye 15 günlük süre zarfında talepte bulunmazsa Yönetim Kurulunun Kararı kesinleşir ve bu karara karşı dava açılamaz.

III. BÖLÜM:

KOMİTELER, GÖREV VE YETKİLER:

KOMİTELER:
MADDE 9.  Derneğin yetkili ve görevli organları aşağıda gösterilmiştir. Ancak Dernek görevlerinin aksaksız yürütülebilmesi için, Yönetim Kurulu kararı ile aşağıda belirtilen görev ve komitelere ilaveten belirli bir süre çalışacak yeni çalışma komiteleri de kurulabilir yeni görevlendirmeler yapılabilir.

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu
 4. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Asistanı /sekreter.

Genel Sekreter, Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği koşullara göre ve Yönetim Kurulu onayı ile göreve atanır. Yönetim Kurulu’na kendisi ile ilgili konular haricinde üye olarak katılır. Profesyonel olarak icra edeceği görevlerini Yönetim Kurulu’nca oluşturulacak Görev Tanımına  uygun olarak gerçekleştirir. Genel Sekreter Asistanı/sekreter; Yönetim Kurulu’nca belirlenecek koşullara uygun olarak Genel Sekreter’ce seçilerek göreve alınır.
Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışmak üzere;

 1. Üyelik  ve Etik Komitesi
 2. Havalimanları Güvenliği Çalışma Komitesi
 3. Alarm İzleme Merkezleri Çalışma Komitesi
 4. Eğitim Çalışma Komitesi
 5. Para ve Kıymetli Mal Taşıma Hizmetleri Çalışma Komitesi
 6. Elemanlı Güvenlik Hizmetleri Çalışma Komitesi
 7. Gemi ve Liman Güvenliği Çalışma Komitesi
 8. Kritik Alt Yapılara ilişkin Çalışma Komitesi;Oluşturulur.

  Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, Genel Kurul’a, Genel Sekreter ve Komiteler ise Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

GENEL KURUL:

GENEL KURUL TOPLANTI YÖNTEMLERİ:
MADDE 10. Genel Kurul toplantısında aşağıda belirtilen yöntemler uygulanır:

 1. Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen Üye Listesi’ndeki adları karşısına imza atarak toplantıya girerler. İmzalanan Üye Listesi’ne göre, Genel Kurul’a katılan üyelerin sayısı ile toplantı yeter sayısı ve karar sayısı bir tutanakla saptanır.
 2. Genel Kurul, Dernek Başkanı’nın çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı açıklamasından sonra, Yönetim Kurulu Başkanı ya da başkan vekili tarafından açılır. Başkanlık divanı için bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçilir.
 3. Genel Kurul’da yalnız gündemde belirtilen maddeler görüşülür. Ancak hazır bulunan üyelerin en az 1/10’u tarafından yazılı olarak gündeme alınması istenen maddelerin gündeme konulması zorunludur.
 4. Genel Kurul’a katılma hakkına haiz her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.Üyelikten çıkarılma işlemi ile ilgili konularda hakkında karar verilecek asıl bireysel üye veya asıl tüzel üyenin temsilcisi ile asıl tüzel üyeye bağlı bireysel üyelerin oy hakkı yoktur.
 5. Genel Kurul’da karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur. Tüzük değişikliği kararları, üye tam sayısının 2/3 sayısının bir fazlası ile alınır.
 6. Olağan Genel Kurul toplantısı iki yılda bir Mayıs ayında Mali ve Ana Tüzük madde 13 ve 19 hükümlerine göre Yönetim ve Denetim Kurullarının boşalan kadroları için asil ve yedek üye seçimi yapılır.g.Üye olunan Federasyonda derneği temsil edecek asıl ve yedek delegelerin tefriki Genel Kurulda seçimle belirlenir.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:
MADDE 11.  Olağanüstü Genel Kurul aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır:

 1. Üye sayısının 1/5’inin aynı konu için yapacakları yazılı başvuru,
 2. Yönetim Kurulu’nun genel konularla ilgili olarak salt çoğunlukla alacağı karar,
 3. Denetim Kurulu’nun hesap ve mali ve/veya hukuki işlemlerle ilgili olarak salt çoğunlukla alacağı karar,

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantısındaki kural ve yöntemlere uyularak yapılır ve sadece toplantıya neden olan konu üzerinde görüşülüp karar alınır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 12.  Genel Kurul; Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

 1. Türk yasaları ile Derneğin ilke ve kurallarına uygun istek ve önergeler doğrultusunda ve Derneğin amaç ve çalışma konuları yönünde kararlar almak,
 2. Organların istek ve önerilerini karara bağlamak,
 3. Mevzuatlarda, Derneğin Tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilen görevleri yapmak, yetkilerini kullanmak,
 4. Gelecek dönem çalışma programını ve bütçesini onaylamak; Tüzüğün öngördüğü Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerini ve yedeklerini seçmek,
 5. Geçmiş dönem çalışma programı ile bütçesini kesin hesap ve bilançosunu, Denetim Kurulu Raporu’nu müzakere ederek aklamak,
 6. Yıllık aidat ve ödenti miktarlarını belirlemek,
 7. Derneğin Tüzük ve yönetmeliklerini ve bunlarda yapılması öngörülen değişiklik önerilerini kabul etmek,
 8. Dernek için gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınır ve taşınmazların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
 9. Derneğin feshine karar vermek,
 10. Mevzuatta ve Dernek Tüzüğü’nde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.
 11. Yurt içinde şube açılmasına ve açılmış bulunan şubelerin kapatılmasına karar verilmesi,bu doğrultuda Yönetim Kurulunu takip ve koordinasyon için yetkili kılmak Kurulmuş ve kurulacak olan Federasyonlara üye olmak/üyelikten ayrılmak konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

YÖNETİM KURULU’ NUN SEÇİM İLKELERİ:
MADDE 13. Yönetim Kurulu; gizli oy açık tasnif ile seçilen;  7 asıl  ve  5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu seçimlerinde aynı oy sayısına sahip üyeler üyelik onay tarihi esas alınarak sıralanırlar ve Yönetim Kuruludaki görev paylaşımında derneğin ilk kuruluş yılından itibaren uygulandığı üzere teamüllere ve iç tüzük ilkelerine göre hareket edilir. Yönetim Kurulu üyelerinde boşalma olduğunda yedek üyeler aldıkları oy çokluğu sırasına uygun olarak Yönetim Kurulu üyeliğine davet edilirler. Görev süresi dolan veya ayrılan  Yönetim Kurulu Başkanı ilk Yönetim Kurulu seçimlerinde Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden aday olabilir.

YÖNETİM KURULU’ NUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ:
MADDE 14. Derneğin temsil ve ilzamı Yönetim Kurulu adına Başkan tarafından yapılır. Bu görev Başkan’ın yokluğunda 1. Başkan Yardımcısı, onun yokluğunda 2. Başkan Yardımcısı tarafından yerine getirilir. Yönetim Kurulu her ay en az bir defa toplanır.

Gerektiğinde Başkan’ın çağrısı veya Yönetim Kurulu üyelerinin 2/3’ünün yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantı da yapabilir. Toplantı ve karar yeter sayısı Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Oylamada eşitlik oluştuğu takdirde Başkan’ın oyu iki oy yerine geçer.

 1. Derneğin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek, Genel Kurul kararlarını uygulamak,
 2. Türk yasaları ve Derneğin Tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilen görevleri yapmak, yetkileri kullanmak,
 3. Derneği temsil etmek ya da bu konuda belirlenecek Yönetim Kurulu üyelerine yetki vermek, Başkan yada Yönetim Kurulu üyelerinin önerdikleri konularda kararlar almak,
 4. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını kaybeden, Derneğin amacından uzaklaşan üyelerin Dernek’ten çıkarılıp çıkarılmaması konusunda karar oluşturmak,
 5. Gelecek çalışma dönemi çalışma programı ve bütçesini hazırlamak,
 6. Çalışma dönemi çalışma raporu ile bilânço ve gelir-gider çizelgesini hazırlamak,
 7. Derneğin gelir ve giderleri ile bütçe uygulamasını denetlemek, Denetim Kurulu önerileri yönünde gerekli önlemleri almak,
 8. Genel Kurul toplantılarının gün, saat, yerini saptamak,
 9. Çalışma Komitelerinin başkanlarını seçmek, çalışma ve önerileri hakkında kararlar almak, gerektiğinde belirli görevlerin yerine getirilmesi için belirli süreler içinde çalışacak yeni çalışma komiteleri oluşturmak.
 10. Tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanması ya da değişiklik önerileri düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapıp Genel Kurul’a sunmak ve onayını almak,
 11. Derneğin yönetsel ve parasal işlerini yürütecek profesyonel kadrolar oluşturmak, bu kadrolara personel atamak, ücretlerini saptamak ve gerek görülenlerin işlerine son vermek,
 12. Genel Kurul’da alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,
 13. Yeni Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek, bu hususta o yerin en büyük Mülki amirliğinden izin almak.
 14. Yönetim Kurulu’nun hazırlayacağı Burs Verme Yönetmeliği ve alacağı karar ile, güvenlik eğitimi gören öğrencilere karşılıklı veya karşılıksız, adı Genel Kurul kararı ile belirlenecek burs vermek. Burs verilecek öğrenci sayısını ve burs bedellerini Bütçenin onaylanacağı Genel Kurullarda karar altına almak.

YÖNETİM KURULU’NUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI:
MADDE 15. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar ile yedeklerinin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse; mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinden birisinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk hâkimi, duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurul’u toplantıya çağırmak üzere görevlendirir.

DENETİM KURULU:
MADDE 16. Derneğin yetkili denetleme organı olan Denetim Kurulu, Genel Kurul’ca gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Denetim Kurulu, Genel Kurul toplantısını müteakip üyelik numarası en eski olan üyenin başkanlığında yapacağı ilk oturumda bir başkan, bir raportör seçer, en az altı ayda bir defa toplanır ve kararlarını salt çoğunlukla alır.

DENETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 17. Denetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir:

 1. Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeler üzerinde en az 6 (altı) ayda bir defa yapacağı inceleme sonucunu ve önerilerini Yönetim Kurulu’na yazılı olarak raporla bildirmek,
 2. Yönetim Kurulu’nca düzenlenen gelecek dönemin çalışma program ve bütçesinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak önerilerini belirtmek,
 3. Yönetim Kurulu’nca düzenlenen mali rapor ile bilânço ve gelir-gider çizelgesi hakkındaki inceleme sonuçlarını ve önerilerini yazılı bir raporla Genel Kurul’a sunmak,
 4. Yasalar ve Dernek Tüzük ve yönetmeliklerine göre Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmak.

ÇALIŞMA KOMİTELERİ:
MADDE 18. Her Çalışma Komitesi bir Başkan ve en az iki asil ve iki yedek üyeden oluşur. Her Çalışma Komitesinin Başkanı; Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Yönetim Kurulu’nca belirlenir. Her Çalışma Komitesinin asil ve yedek üyeleri,  Dernek üyeleri arasından, İlgili Çalışma Komitesi Başkanının teklifi üzerine Yönetim Kurulu’nca atanır.

Her çalışma komitesinin Yönetim Kurulu’nca seçilen başkanı, seçim kararı onay tarihini takip eden 1 (bir) ay içinde yıllık çalışma program ve bütçesini Yönetim Kurulu onayına sunmak ve Yönetim Kurulu da bu çalışmayı alınış tarihini takip eden ilk toplantı gündemine alarak değerlendirmek zorundadır. Komite çalışmaları Yönetim Kurulu’nca onaylanacak program ve bütçeye uygun olarak sürdürülecek, üçer aylık dönemlerde komite başkanı tarafından Yönetim Kurulu’na bir gelişme raporu sunulacaktır.

Bu genel yönteme ilâveten, özelliği nedeni ile Üyelik Komitesi Derneğe üye olmak üzere önerilen kişilerin gerekli nitelik ve niceliklere sahip olup olmadıklarını, Derneğin amaç, ilke ve kuralları doğrultusunda araştırmak ve soruşturmak üzere çalışmalarını en fazla 1 ay içinde tamamlayacak ve olumlu veya olumsuz raporunu Yönetim Kurulu’na verecektir.

DERNEK ŞUBELERİNİN KURULUŞU:

MADDE 19.Dernek gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla şube açabilir.Bu amaçla dernek Yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

ŞUBENİN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 20.Şubeler tüzel kişiliği olmayan,dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili,tüm işlemlerden doğan alacak ve borçlardan ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERDE UYGULANACAK HÜKÜMLER:

MADDE 21.Şubenin organları,Genel Kurul,Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruludur.Genel Kurul,Şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu beş asıl ve beş yedek,denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan derneklerle ilgili diğer hükümler,mevzuatın öngördüğü çerçevede Şubede de uygulanır.

ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ:

MADDE 22.Şubeler Genel Kurul olağan toplantılarını Genel Merkez Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.Şubelerin olağan Genel Kurulu iki yılda bir Mart ayı içerisinde,şube yönetim kurulunca belirlenecek gün ve saatte toplanır.Şubeler Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde Mülki İdare amirliğine ve Dernek Genel Merkezine bildirmek zorundadırlar.Genel Merkez Genel Kuruluna en son şube Genel Kuruluna seçilen delegeler katılır.Genel Merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılr,ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.Şubelerin yönetim ve denetim kurullarında görevli olanlar Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri Mülki idare amirliklerince haklı nedene dayanılarak ve verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.Derneğin para,mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının eklenmesi zorunludur.Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.Bu görev bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir.Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

IV. BÖLÜM:

DERNEĞİN GELİRLERİ:
MADDE 23. Derneğin gelirleri aşağıda belirtildiği gibidir:

 1. Üye Aidatları,
 2. Asil Tüzel / Bireysel Üye yıllık aidatı,
 3. Asil Tüzel / Bireysel Üye ilk giriş ödentisi’nden oluşur.

Tüzel Kişi:Bilfiil Güvenlik Sektöründe faaliyet gösteren kuruluştur.Üye olan Tüzel kişiler dernekte beş şahıs ile temsil edilirler.
Gerçek Kişi;Bilfiil Güvenlik Setöründe faaliyet gösteren kişilerdir.
Girmelik:Derneğe giren her Tüzel kişiden ve Gerçek kişiden bir defaya mahsus olmak üzere girmelil alınır.Girmelik miktarı her olağan Genel Kurul toplantısında belirlenir.
Yıllık Aidat:Tüzel kişi ve gerçek kişi olan üyelerden her yıl aidat alınır.Yıllık aidat miktarı her olağan Genel Kurul toplantısında belirlenir.Asıl Tüzel üyenin yıllık aidatı asıl bireysel üyenin aidatının beş katıdır.Yıllık aidatlar oniki eşit taksitle her ayın ilk haftası içinde tahsil edilir.
Diğer Dernek gelirleri aşağıda belirtildiği gibidir:

 1. Dernek’çe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans ve benzeri sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerden sağlanan gelirler.
 2. Kurulabilecek İktisadi İşletme gelirleri.
 3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
 4. Bağış ve yardımlar.
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir.
 6. Dernek kendine bağlı olarak çalışacak şekilde ve Dernek Tüzüğü Md. 3’de belirtilen amaçlara uygun olarak hizmet sunmak üzere bir İktisadi İşletme kurabilir. İktisadi İşletme bir Müdür tarafından yönetilir. İktisadi İşletme çalışma esaslarının belirlenmesi ve Müdür ataması Yönetim Kurulu yetkisindedir.

Dernek, Siyasi partilerden, işçi yada işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir maddi yardım kabul edemeyeceği gibi, “kamu yararına kuruluş” sayılmadıkça Devlet Daire ve Kurumları ile İçişleri Bakanlığı’nın izni olmadan dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden yardım alamaz.

GELİR VE GİDERLERDE USUL:
MADDE 24. Derneğin gelirler maddesinde yer alan her türlü aidat ve gelir, o dönemin çalışma programı ve bütçesinde belirtilen şekilde alındı belgesi karşılığı toplanır.

Çalışma dönemi bütçesinin giderler çizelgesinde bölümler ve maddeler olarak gösterilen giderler; Yönetim faaliyetleri ve yürütülen hizmetler göz önünde tutularak, fatura, alındı belgesi ya da harcama tutanağına bağlanır ve harcama yetkisi Başkan yada Yönetim Kurulu’nun oluru ile belirlenir.

Bu belgelerin saklama süresi, özel yasalarda gösterilen daha uzun süreye ait hükümler saklı kalmak üzere 5 (beş) yıldır.

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararıyla matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararıyla tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden yetki belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler onbeş (15) gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Dernek adına, gazete, dergi ve benzeri tür yayınlar karşılığında nakdi veya ayni yardım toplamak yasaktır.

DEFTER VE KAYITLAR:
MADDE 25. Derneğin aşağıda belirtilen defterleri noter onaylı olarak tutulur.

 1. Üye Kayıt Defteri: Derneğin üyelerinin kimlikleri, üyeliğe giriş tarihleri, giriş ödentileri ile katılma payları ve yükümlülükleri bu deftere yazılır.
 2. Karar Defteri: Yönetim Kurulu ile Genel Kurul’un kararları tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altları üyelerce imzalanır.
 3. İşletme Defteri: Dernek adına alınan paralar, alındıkları yerler, alınma nedenleri ve ilişkin oldukları hesaplar ile harcanan paraların ödendikleri yerler, ödenme nedenleri ve ilişkin oldukları hesaplar, alacaklar, borçlar ve varlıklar bu deftere açık ve düzenli olarak işlenir.
 4. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve Giden evraklar tarih ve numara sırası ile bu deftere kaydolunur.
 5. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Dernek gelirlerinin toplandığı Alındı Belgelerinin seri ve sıra numaraları yazılır.
 6. Demirbaş Defteri: Derneğin demirbaş niteliğindeki taşınır ve taşınmaz malları bu deftere işlenir.

Alındı ve harcama ile ilgili belgeler belirlenen arşivleme sürecince dosyalarda saklanır.

V. BÖLÜM:

BİLDİRİ YAYINLANMASI
MADDE 26. Dernek Yönetim Kurulu’nca karar verilmeden bildiri, beyanname, televizyon programı veya benzeri yayınlar ile medya açıklamaları yapılamaz ve dağıtılamaz. Yayımlanacak bildiri, beyanname ve benzerleri için, yayımlanacak metnin aslı Karar Defterine eklenir, bu belgede yayımlanma kararına katılan Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin adı, soyadı ve imzalarının bulunması şarttır. Dernek üyelerinin Derneği bağlamayacak ve kişisel yayım niteliğinde olan yazılı veya görsel medya çalışmaları bu kuralın dışındadır.

Bildiri, beyanname ve benzerlerinin yayımlanmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı ile hazırlanan metnin birer örneğinin yayımın ihbarı amacı ile, üzerinde gün, saat yazılı alındı belgesi karşılığında mahallin en büyük mülki amirliğine ve Cumhuriyet Savcılığına verilmesi zorunludur. Bildiri, beyanname ve benzeri yayımlar, mahallin en büyük mülki amirliğine verilişinden itibaren 24 saat geçmedikçe dağıtılamaz ve basına verilemez.
MADDE 27. Dernek; Türk yasaları, Tüzük ve Yönetmelikleri ile yönergelerine aykırı uygulama yapamaz.

Üyelerinin yasalar ile Tüzük ve Yönetmeliklere göre davranmalarını ve uygulama yapmalarını gözetir ve denetler.

VI. BÖLÜM:

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 28. Dernek Ana Tüzüğü; Yönetim Kurulu’nun önerisi ya da Genel Kurul üyelerinin en az 1/5’inin yazılı başvurusu ile Genel Kurul’a katılan üyelerin 2/3 açık oy çokluğu ile Genel Kurul tarafından değiştirilebilir.

Değişiklik önerileri en az on gün önce Genel Kurul üyelerine gönderilmedikçe Genel Kurulda görüşme yapılamaz.

FESİH:
MADDE 29. Derneğin özellikle fesih için çağırılmış bulunan Genel Kurul üyelerinin en az 2/3’ünün hazır bulunacağı olağanüstü Genel Kurul’da, toplantıya katılan üyelerin 2/3 açık oy çoğunluk kararı ile Dernek fesih edilebilir.

YÖNETMELİK:
MADDE 30. Bu ana Tüzüğün uygulanması Yönetim Kurulu’nca hazırlanıp Genel Kurul’ca kabul edilecek yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ:
MADDE 31.  Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:
MADDE 32.  Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile kıyaslanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ:
MADDE 33. Belirli bir konuya ilişkin olarak, Dernek Tüzük ve Yönetmeliklerinde hüküm eksikliğinin bulunması halinde Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu ile sair ilgili kanun hükümleri uygulanır.

VII. BÖLÜM

GEÇİCİ MADDE 1: Derneğin ilk  Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda gösterilmiştir:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

 1. BaşkanMünip TARHAN
 2. Başkan VekiliAltan TUTKUN
 3. Sekreter-Saymanİhsan KAYURTAR
 4. SaymanEkrem BAŞLAMIŞLI
 5. ÜyeO.Oryal ÜNVER
 6. ÜyeAli İhsan GENÇ
 7. ÜyeCihangir ASENA
 8. ÜyeOrhan MİZANOĞLU