ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI YAPILDI

0
1180

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI YAPILDI.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı’nca 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda teori ve uygulamadaki sorunların tespit edilerek giderici çözüm önerilerinin oluşturulması, ayrıca özel güvenlik hizmetlerinin kalite odaklı ve yüksek standartları olan daha etkin ve çağın gereksinimlerine uygun bir hizmet haline getirilmesi amacıyla ön hazırlık yapmak üzere inceleme ve değerlendirme amaçlı 11-15 Aralık 2017 tarihlerinde Antalya’da “ Özel Güvenlik Hizmetleri Geliştirme Çalıştay’ı ” yapılmıştır. Çalıştay’ın ilk günü açılışı müteakiben özel güvenlik şirket temsilcileri ve sektördeki sivil toplum kuruluşlarına söz hakkı verilmiş ve sektör sorunları dinlenmiştir. İkinci gün Özel Güvenlik Daire Başkanlığı personelinin katılımları ile programa devam edilmiştir. Üçüncü ve dördüncü günler; “Denizde Güvenlik Uygulamaları”, “Özel Güvenlik Eğitim Sorunları”, “Okul Güvenliği”, “Özel Güvenlik Şirketlerinin Denetlenmesi veDenetlemelerde Karşılaşılan Sorunlar” ve “Raylı Sistemlerde Özel Güvenlik Uygulamaları” konularında çalışma grupları teşkil dilerek inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Beşinci günde ise tartışılan konulara ilişkin olarak belirlenen çözüm önerilerinin sonuç raporu haline getirilmesi gerçekleştirilmiştir. Çalıştay’ın ilk günü Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) Başkanı sektör adına bir konuşma yapmıştır.

GÜSOD BAŞKANI MURAT KÖSEREİSOĞLU’NUN KONUŞMALARI

Sayın Başkanlar, Emniyet Genel Müdürlüğünün değerli mensupları, Sendikaların ve Özel Güvenlik Şirketlerinin temsilcileri;

Özel Güvenlik Hizmetleri Geliştirme ÇALIŞTAYI vesilesi ile şahsım, Derneğimiz Yönetim Kurulu ve Üyelerimiz adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım.

Vatan uğruna canlarını feda eden, tüm şehitlerimizi bu vesile ile rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun.

Öncelikle sizlere Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği’nden (GÜSOD) kısaca bahsetmek istiyorum.

GÜSOD; özel güvenlik sektörünün doğru çalışma ilkelerini ve asgari standartlarını oluşturmayı amaç edinmiş özel güvenlik şirketlerinin yöneticileri tarafından 25 Ekim 1994 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Sektörün en eski ve öncü sivil toplum kuruluşudur. Özel güvenlik sektöründe 23 yıldır faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir.

Bünyesinde alarm ve elektronik, para ve kıymetliği eşya taşıma ve güvenlik hizmetlerini sunan şirketleri barındıran GÜSOD; ülke genelinde 60 000 den fazla özel güvenlik görevlisine istihdam imkanı yaratmaktadır. Gündemde olan taşeron yasasının hayata geçmesi paralelinde endüstiride sektörü temsil oranının %50 ler seviyesine ulaşacağı değerlendirilmektedir.

GÜSOD; 1999 yılından bu yana  Confederation of European Security Services – CoESS  Avrupa Güvenlik Hizmetleri Konfederasyonunun üyesidir. CoESS deglerasyonları paralelinde; iş ahlakı, rekabet, çalışan hakları, mahremiyet ve çevre gibi bir dizi sürdürülebilirliği mümkün kılan etik değerleri benimsemiştir ve GÜSOD üyelerinin tamamı bu etik değerler şemsiyesi altında birleşmişlerdir.

GÜSOD; özel güvenlik sektörünün gelişim sürecine azami desteği sağlamak üzere; ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve bu alandaki diğer sivil toplum kuruluşları ile ahenkli ve koordineli çalışmaların tesis edilmesi, özel güvenlik sektöründe faaliyet gösteren tarafların mümkün olduğunca birlik beraberlik halinde hareket etmelerinin sağlanması konusunda birleştirici çalışmaların yapılması konusunda gayretlerini sürdürmektedir. Ayrıca kamu ile ilişkilerde kamu güvenliğini tamamlayıcı bir yaklaşımla ortak payda yeni bir vizyonun ortaya konulması gerektiğine de inanmaktadır.

Son 5-6 yıl içinde Ankara’da, Antalya’da Bolu’da, Afyon’ da hep birlikte icra ettiğimiz ÇALIŞTAY ve Seminerlerde; özel güvenlik mevzuatını, özel güvenlik eğitimlerini, Özel Güvenlik Meslek Yüksek Okullarını ve özel güvenlik denetimleri gibi konuları masaya yatırmıştık. Bu gün sekizincisini icra edeceğimiz ÇALIŞTAY da bunların bir devamı niteliğindedir.

Özel güvenlik şirketlerinin özel güvenlik sektörünü düzenleyen 5188 sayıl yasanın yanı sıra mevcut diğer bazı yasaları da yakından takip etme zorunlulukları vardır. Bunları; 4857 Sayılı Çalışma Yasası,6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası,3475 Sayılı VUK,6356 Sayılı Sendikalar Yasası,5544 Sayılı Mesleki Yeterlik Kanunu olarak sayabiliriz. Bir başka deyişle biz özel güvenlik şirketlerinin bu yasaları da referans alma zorunluluğumuz vardır.

ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN HAKLARI:

Geçmiş dönem icra edilen ÇALIŞTAY/Seminerlerde uzun uzuna tartıştığımız ve gündem de tutmağa çalıştığımız özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi ve soysak haklarında yeni bazı düzenlemeler yapılması konusundaki düşüncelerimizi ve taleplerimizi bu platformda bir kez daha sizlerin huzurunda tekraren ifade etmek istiyorum.

Bildiği üzere insan odaklı olan özel güvenlik sektöründe çalışanlarının özlük haklarının günümüz şartlarına uygun olarak düzenlenmesi ile çalışma şartlarında yapılacak iyileştirmeler sektör kalitesini arttıracak ve hiç şüphesiz sektöre de yeni bir vizyon kazandıracaktır.

Aslında düşük ücret politikaları ile özel güvenlik görevlisi istihdamı; sorunlara neden olmakta, personel teminindeki güçlüklerin yanı sıra sürekli iş değiştirme ve hızlı sirkülasyon sektörde nitelikli insan gücünün oluşmasına mani bir husus olarak değerlendirilmektedir. Sektör genelinde yıllık değişim oranının %50 ler dayandığını söylememiz mümkündür.

Halihazırda; özel güvenlik sektöründe çalışanlar ülke genelinde uygulanan genel iş yasalarına bağlı olarak istihdam edilmektedirler. Sektörün; her ne kadar bir yasası var ise de (5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili Yönetmeliği) bu yasa; çalışanların özlük haklarına ve çalışma şartlarına yönelik düzenlemeleri içermemektedir.

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri dair Kanun ve ilgili Yönetmeliğinde; özel güvenlik hizmetlerinin, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette olduğunu ifade edilmektedir. Bu bağlamda özel güvenlik görevlileri; görevleri ile bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılmaktadır. Bu husus da bize, özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları bakımından, aynı işi yapmakta olan genel kolluk görevlilerinin sahip oldukları haklara paralel düzenleme yapılması gerektiği sonucuna ulaştırmaktadır.

Ayrıca konuya ilişkin olarak aşağıdaki madde başlıklarını sıralamamız mümkündür.

-Özel güvenlik görevlileri çalıştıkları mahalde, can ve mal güvenliğini sağlama görevleri nedeniyle saldırı ve saldırganların ilk hedefi konumundadırlar.

-Yasada da belirtildiği üzere özel güvenlik görevlileri, kamu kolluk güçlerinin sahip olduğu bazı yetkilere sahiptirler.(Arama, yakalama, suç eşyası ve delileri emanete alma, silah bulundurma ve taşıma gibi -5188 sayılı yasa Md.7,8)

-İşverenler; özel güvenlik görevlilerinin 3 üncü şahıslara verecekleri zararların tazmini maksadıyla mali sorumluluk sigortası yapmak zorundadırlar. (Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri istihdam ettikleri ÖGG nin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla esas ve usulleri Hazine Müsteşarlığınca belirlenen özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.5188 sayılı yasa Md.21)

-Özel güvenlik görevlilerinin çalışma ortamları gereği zorlukları vardır. İklim ve çevre şarlarından doğrudan etkilenmektedirler.(Mahrumiyetler ve zor şartlar, ulaşım güçlükleri)

-Özel güvenlik görevlileri hizmete başlamadan önce bazı prosedürleri yerine getirmek ve özel güvenlik kimlik kartına sahip olmaları gerekmektedir.

-Güvenlik hizmetleri tehlikeli işler sınıfındadır.(Özel güvenlik hizmeti 6331 sayılı yasa gereği tehlikeli sınıfta yer almaktadır-yüksek risk ifa eden görevlerde istihdam edilmektedirler)

-Güvenlik hizmetlerinde sorumluluklar ve haklar dengesinin etkin olarak tesisi gerekmektedir. Özel güvenlik hizmetlerini düzenleyen yasa sorumlulukları ve cezaları tanımlarken; çalışan hakları genel iş yasasındaki asgari sınırlar ile tanımlanmıştır.

Netice olarak; özel güvenlik sektöründe görev alan özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarında yapılacak iyileştirmeler sektör gelişim sürecine önemli katkılar sağlayacağı gibi, huzurlu ve etkin bir görev yapmaları, aynı zamanda başarıyı da beraberinde getirecektir. Bu da daha fazla güvenlik demektir.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞTİRME ALANLARI:

-Asgari ücretin belli oranda artırılması.
-Fazla mesai çarpanının arttırılması (4857 sayılı yasa 41.Md )
-Genel tatil ücreti çarpanını arttırılması (4857 sayılı yasa 47.Md )
-Yıllık izin haklarının arttırılması (4857 sayılı yasa 43.Md )
-Fiili hizmet zammı (5510 sayılı yasa 40.Md )
-Vazife malullüğü (5510 sayılı yasa 47.Md ) bu hakkın ÖGG lerine de tanınması olarak ifade edilebilir.

11-15 Aralık 2017 tarihlerinde icra edilecek bu ÇALIŞTAY’ ın sektör gelişim sürecine önemli katkılar yapacağı inancımı sizlerle paylaşırken; bu ÇALIŞTAY’ ı düzenleyen Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı’na şükranlarımı arz eder; katılımcılara sevgi ve saygılarımı sunar; başarılar temenni ederim.

CEVAP VER